ETHISCH EN VERANTWOORDELIJK HANDELEN


Zorgen voor goed bestuur en een duurzame toeleveringsketen

 

CORPORATE GOVERNANCE

Om integriteit en vertrouwen bij medewerkers, klanten en stakeholders te bevorderen, hecht Esker veel waarde aan een verantwoord en transparant ondernemingsbestuur.

  • Naleving van de Middlenext Governance Code
  • 15% van de variabele beloning van de directie is gebaseerd op ESG-criteria
  • Halfjaarlijkse openbare presentatie van bedrijfsresultaten

RAAD VAN TOEZICHT

  • 100% onafhankelijke leden
  • 100% aanwezigheid bij vergaderingen
  • Evenveel vrouwen als mannen

ETHISCH ZAKELIJK HANDELEN EN ANTICORRUPTIEPRAKTIJKEN

Esker beschouwt bedrijfsethiek als het fundament van al zijn activiteiten: in het ondernemingsbestuur, binnen het bedrijf en in de hele toeleveringsketen.

 

Interne
gedragscode

Interne
klokkenluidersregeling

Risicobeoordeling
voor corruptie

Anticorruptietraining voor
alle medewerkers

ETHISCHE TOELEVERINGSKETENS OPBOUWEN

 

DE GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS VAN ESKER

Esker verwacht van zijn leveranciers dat zij dezelfde juridische en ethische principes hanteren als Esker. Wij moedigen de naleving van deze normen aan voor al onze leveranciers, hun werknemers, hun onderaannemers en ook hun eigen leveranciers.

 

HET DUURZAAM INKOOPBELEID VAN ESKER

Ons beleid voor duurzame inkoop is gebaseerd op de eerlijke behandeling en transparante selectie van leveranciers. Hierbij wegen we ook maatschappelijke en milieucriteria mee.

Esker heeft het Supplier Relations and Responsible Purchasing Charter ondertekend, dat wordt ondersteund door de organisatie Mediation des Entreprises and Conseil National des Achats. Deze gedragscode bevat 10 principes voor verantwoorde inkoop, die we onderschrijven en uitdragen.

SPONSORPROGRAMMA'S

Het sponsorprogramma van Esker wordt bepaald in overleg met alle medewerkers. Onze sponsoring richt zich op drie afzonderlijke, maar onderling samenhangende gebieden:milieuonderwijs en maatschappij outreach. 0,1% van de jaarlijkse omzet wordt besteed aan sponsorprogramma's. Medewerkers van Esker krijgen één dag per jaar betaald verlof voor deelname aan maatschappelijke activiteiten.

MEER INFORMATIE OVER DE BELOFTES VAN ESKER

VRAGEN STAAT VRIJ

Vragen? Opmerkingen? Wij helpen u graag.

You’re in good company. Explore some of the other companies and AP leaders that have benefited from automating their processes with Esker.
No Results Found.

Onze partners

  • Coming Soon
Top